Erkend technicus

Erkenningen verleent door LNE (Leefmilieu, natuur en energie)

 

 Erkenningsnummer als stookolie tanktechnicus : SV 04813

controle, herstelling en buiten dienst stellen van stookolietanks

Erkenningsnummer als stookolie brandertechnicus : TV 20733

controle, reinigen, afregelen, herstelling stookoliebranders en verwarmingsaudit

Erkenningsnummer als gas brandertechnicus: nummer in aanvraag

controle, reinigen, afregelen, herstelling gasbranders en verwarmingsaudit

Op initiatief van Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur heeft de Vlaamse regering, op 8 december 2006, het besluit over het onderhoud en het nazicht van stookinstallaties voor de verwarming van gebouwen en de aanmaak van warm verbruikswater definitief goedgekeurd.

Hierdoor zullen ondermeer centrale verwarmingsketels ouder dan 15 jaar een eenmalige keuring moeten ondergaan. Op basis daarvan zal de gebruiker eventueel verbeteringen aan het systeem moeten aanbrengen of de ketel moeten vervangen.

 

Dit besluit van de Vlaamse Regering zal het huidige KB van 6 januari 1978 vervangen, dat een onderhoudsplicht oplegt voor verwarmingsinstallaties gevoed met gas, mazout of vaste brandstoffen.

 

Taken van de erkende technicus

 

 

 De keuring vóór de eerste ingebruikname van een nieuw centraal stooktoestel, de uitvoering van de onderhoudsbeurten en de uitvoering van de verwarmingsaudits dienen te gebeuren volgens art. 12, 13 en 14 van het besluit.

 

Afgeven en ter beschikking houden van attesten en rapporten:

 

a. Keuring van een nieuw centraal stooktoestel: de uitvoerder reikt een keuringsrapport uit aan eigenaar.

 

b. Onderhoudsbeurt: attest aan de gebruiker, duplicaat minstens 1 jaar ter beschikking van de afdeling of toezichthoudende ambtenaar.

 

c. Verwarmingsaudit: rapport aan eigenaar.

 

d. Oplijsting onderhoudsbeurten, keuringen en audits: lijst dient overgemaakt te worden aan de afdeling, uiterlijk 2 maanden na elk kalenderjaar.

 

e. Controle, herstelling en eventueel buiten dienst stellen van boven en ondergrondse stookolie opslagtanks

 

f. Uitschrijven van attesten en rapporten kan enkel door een erkend technicus gasvormige, vaste, vloeibare brandstof en door een erkend technicus verwarmingsaudit, afhankelijk van de uitgevoerde taken. Deze attesten/rapporten kunnen ook uitgeschreven worden indien de toepasselijke erkenning in aanvraag is. Dit volgens de modaliteiten, opgenomen in het besluit.

 

 

 

 HEEFT U EEN VRAAG?

 

©Thaann engineering